TC2024-2.3_Vaders_handj

Vaders handj Ich veul de sterke henj van vader mich hoeag in de loch höffe – zègkendjes: Aoh, waat is d’r groeat! en den trök opvange in de sjoeat. Ich veul de handj van vader mich strang vashaoje bie hum vuuer op de stang of mich in de rök duje op mien eige fietske. Ich […]

TC2024-1.3_Gebed_van_eine_twiefelieër

GEBED  VAN EINE TWIEFELIEËR Hieër, zeetj Gae nog dao, hiebaove in Uuer Riek, zoea groeat en wied? Ich zooj gaer nog aeve met Uch wille kalle… Neet allein om Uch te laove. Mér Gae wètj: ’t is weer tied: Vastelaovesgekke springe door de straote.. Waat zal ich doon, Levenhieër? Auch weer mètgaon deze kieër? Ich […]

TC2023-6.2B_Ode aan Aod Thoear

Ode aan Aod Thoear Es jónge snaak of vlokker vaeg vónje wae hie al de waeg nao Repelsteeltje en Sinterklaos. Ouch vuuer te grabbele wiste wae ’t waal want mèt Aodjaor goeajdje ze bie Rol erg royaal. Jao, toen kwoeame wae al hie, bie Fia en tant Marie! Spuueldje ’t Radi Ensemble, de Heikrekels of […]

TC2023-6.2A_Aojershoes

Aojershoes Woea ’t kezelpaedje knerptj ónger de sjoon, de vuuerduuer spintj bie ’t oeapedoon, tied in stoeaf op plevuze liktj en stildje oet laeg kamers spriktj… dao ruuk ich nog de sóndigse sop, zit ich aan taofel mèt de zeve telders d’rop, kraaktj de zöldertrap bie de buuevelste traej en steit ’t bèd woea-in ich […]

TC2023-5.3_Moder en ich

Moder en ich Wae zitte same aan de kuueketaofel – ich te lieëre, zie zök te stoppe vuuer nog ’ne winjtjer mèt te gaon. Nao ’n puueske valle häör de ouge toe en röste de henj in de sjoeat – ze sjriktj wakker es ich häör aanstoeat. ‘Mós se nog väöl, jóng?’ vreugtj ze. ‘Gaontj […]

TC2023-4.4_Partituur

Partituur Es de wintjer zich de pupse oet de ouge vrieftj en ’t vreugjaor ziene naam in gouje lètters sjrieftj, kumtj de sperzjes mèt zien wit köpke kieke en zuus se zwelve weer op häör nès nieërstrieke. Wie door ’n meisterhandj geleidj waere veldj en gaard gelp aangekleidj. Door op ’ne rieke ougs te traktere […]

TC2023-3.5A_Mèt meziek

Mèt meziek Trómme op de telder mèt mets en versjèt of zès bitterballe broesendj in ’t vèt… is det meziek? En de dónderslaag op eine heite zomerdaag of det boenkeboenke den van de scan… is det ouch meziek? Meziek vertèltj verhaole vol veur en fantasie hèltj ós van weeg toet graaf kómpenie. Meziek plektj plaosters […]

TC2023-2.3A_Hökskes

Hökskes De ieërste kieër det ich in ’n hökske sting waas wie ich nao de bewaarsjoeal ging. In ’t koealehok gezatte door zuster Marie-José, ich weit nog altied neet waatv’r stouts ich deej mer veuldje mich zoea verloeare en zwart. Ich kneeldje es kemuniekantj in de beechstool nieër zaag det hökske van bènne vuuer de […]

TC2023-1.4A_vergaete

Vergaete Ich kan mich neet herinnere wie gruuets ich waas wie ich es kleuter allein op mien fietske reej. Ich kan mich neet herinnere waat ich allemaol dach wie ich es zevejäörige de Ieërste Kemunie deej. Ich bèn vergaete woearóm ich van de meister van de veerdje vuuer straof in de hook mós staon. Ich […]

TC2022-3.4B_NOEWJAOR

NOEWJAOR 2023 ’t Aod hingtj oet te ziepe op de lievesdraod, sjrieftj zich in lèste dröppele vuuer ós nieër. ’t Noew vèltj es kuuesper vlokke ónbesjreve nog driehóngerdviefensestig kieër. Al zal alles zich neet good hame of niepe waal ins de sjoon. D’r kómme nog genóg daag óm ’n strikske óm te doon. Goeaj vinsters […]

TC2022-3.4A_grabbele

Grabbele 2.0 Ich kóm hie aangeloupe en zeen de sjouw al rouke. Ich zeen ’t aan d’n oeavewis det d’r good gebakke is. Is d’r niks gebakke goeatj den neut en appele. Vrouw gaeftj det dj’r lang laeftj det dj’r riek en zalig waertj. Dit zóng de sjoealjeug van Thoear es op Aodjaorsdaag grabbele woear […]

TC2022-2.6A_november

November Bliefs se smörges nog get ligke, lekker werm in bèd… leus se bie de koffie ouch get langer de gezèt… is ’t T-shirt ómgetoesj vuuer ‘n dik wölle ves… staeke stevele aan de veut en henj deep in de tes… gaon óm vief oor de gerdiene en vinsterloeke toe…? Jao, den wèts se van […]

TC2022-1.6A_quo vadis

QUO VADIS? Óm vief oor al duuster, waterkaod, ’ne zore oeastewindj jeugtj de blajer door de straote. Meug door ’t gesleip van hot nao haar luiptj Samir hie verloeare róndj, wètj neet waat hae zuut en veultj, jao…; kaoj mer neet ziene qabow jao…; windj mer neet ziene dabayl. Naojaor bie ós zaet ’m niks, hae kèntj det […]

TC2022-1.6B_klaor taal

KLAOR TAAL Voetballers kalle van schwalbe en tackle wielrenners weite te demarrere en remontere politici debattere mèt de oppositie en coalitie musici musicere van pianissimo tot fortissimo koks bereide tournedos en steak au poivre verpleegsters wirke interdisciplinair op de intensive care tenieëlspuuelers actere op de bühne in ein scène en virologe vroge óm lockdown en quarantaine. Vraemdje wäörd allemaol – den is aan […]

Oos mariaveldj

OOS MARIAVELDJ Mien aerpeleveldj, Hieërebós mit struuekoele hosanna puineheistere óngere zomerhemel de Kruutsdaag nao de Waard, dennebós en polderplak mit blaozers en vaan nao de rame van bóntj glaas van bleisteg in Kaevelieër of de zandj in Banneux in det heilig jaor agnus dei of hie noe wa wiezoea mit vader buusjop zie waopesjildj Stella […]

VRAOG, VRAOG, VRAOG!

VRAOG, VRAOG, VRAOG! Mien väörig optraeje in Torna Cultura haet get vraoge aopegelaote. De “blowjob”, in dae column synoniem väör blaadblaozer, blaek väör ‘n deil van ’t publiek ’n ónbekindj fenomeen. Helaas, in mieërdere opzichte …. Daoróm ’t dringendje verzeuk: is d’r dalik get waat ge neet sjnaptj, vraog vraog vraog. Ich kan uch, ouch […]

Blowjob

BLOWJOB Toen Martin van Lierop mich vroog óm ‘ne column vaör te drage bie Torna Cultura mós ich efkes sjlikke. Bie dae naam kraeg ich toch ‘ne bietje ’t beeld van ’n elite gezelsjap zoeë as de Rotary- of Lionsclub. En den mót ich, as Baxheimer Barbaar, bie Torna Cultura ’n verhäölke väörlaeze aafkomstig van […]

Aan de Wiejert

AAN DE WIEJERT Mét ‘t aojer waere, kómme de mankemente, mer gruujtj ’t besef det ’t allemaol ouch minder kan. Zjus of sommige dinger baeter gaon es se dich dao neet mieër zoea drök óm hoofs te make. Het idee det se alles mós biehaoje, maaktj stil-aan plaats vuuer de gerösstèlling det de werreld ouch zónger […]

Ansfried

ANSFRIED ’n Eige sjtraot, ’n sjötteriej, ’n sjool, ’n paedje, ’n eige kepel; ’ne altaor, rame mit glaas-in-lood en ’n sjtoer sjtandjbeeld es dankjewel veur de sjtichter vanne abdij van Thoor, wo me doezjend jaor truuk vas danig bliej mit woor. Lang hoofs se neet nao ’m te zeuke: Harry van de Boel zat ’m […]

Limburgs fietsparedies

LIMBURGS FIETSPAREDIES Oké… pak noe ‘ns doe bös mit pensioen. Dan höbs se väöl tied. Mer toch is ’t dan krek ofs se ’t ummer drökker höbs. Vriewilligerswerk hie, oppe kleinkinjer passe dao, nao de fitness, ‘ne aovendj kaarte, aaf en toe ‘ne pot biljare en dao tössedoor nag get vanne natuur geniete. Aevel… de bein wille neet mieë zoea. Vanne eine […]

Kletsköp

KLETSKÖP De noewjaorsreceptie vanne gemeindje geit beginne. Inne riej staon ze weer. De börgemeister mèt zien vrouw vuuerop. De börgemeister is glaad gesjoeëre en is midde oppe kop van vuuer toet achter kaal. Allein aan de ziekantje is nog get begrujing te zeen. Vrintjelik lachendj winstj dae eder ’t bèste vuuer ’t noewe jaor. Zien […]

Meziek

MEZIEK Toen en noe ’n Monument veur de meziek in doerzaam bróns gegaote, al in 1986 waerde det door die van Thoor besjlaote. Want meziek is häör laeve, ze zin boek of ze zin geit, klaor klinkende klanke is wo häör hert veur sjleit. Inne Watersjtraot biej de historiese óngerste meule is van die leefde […]

Wo gaon w’r haer

WO GAON W’R HAER Weer höbbe ’n tiedje trök ós zalig nujaor gewènst. Of dit jaor waal zoa zalig zal waere is nag mer de vraog. Van alles dougtj inèns neet mieë. Dao weurtj duchtig in oze gesjiedenis geraocheldj en äöver tradities gebrazeldj. M’n kraomptj van allerlei kwatsj oet. Vreigeltj zelfs äöver jaorlikse fieësdaag. Mótte […]

Wie sjoon…

WIE SJOON… Ich hang aan dien lippe die golvende heuvels mit wildj kroed in weije zaachte g in gelp graas dien sjtoute verhaole vol sjleiptoon – vol sjtoottoon keuvelend wie kerresjpaore in gemoedelikke landjwaeg doe sjmaaks appetietelik nao kruutje – elske – sjtaekbaereflaaj ‘geneets van ‘t laeve zolang este kins maaks sjpas en plezeer, doe […]

Sjoon Thoear

SJOON THOEAR De herfswindj vaeg euver de maaskejje de blajer biejein, wie ouch sjaemele euverbliefsele van zónnige feeskes, en pepeerkes en kertóng van weggegaete ozel en zo. De zomerhèts is finaal oetgewasemp, wie de zjwaaj oet ’n keuke wo de lèste kaetels zin weggezat. Noe ’t zomerfees gedaon is, kènne deure en gerdiene toe en terrasmuibele opgeruump. Plezerig, det duuster naojaorswaer. Gedaon mit […]

Aafluiperke

Aafluiperke Door Moder Maas en Selfkantj wie tweë riesjtartele ingesjnoord in ’n korsèt laog veur tweëhónderd jaor de Limburgse leëuw aan ’t loergaat saer jaor en daag is euver dae gróndj getrampeld bie ’t landjsjtaeke mós me dèkser ’t lake lègke Van hènje en wied-eweg kaom me wirke in de koel nao de koelsjtamp oetgemirgeld, oetgekwetsj, door […]

Gelök inne brevebös

Gelök inne brevebös Oktoeaber 2017, het thema in deze maondj vanne geschiedenis is geluk. Is gelök ei produk van dezen tied, of zeen miense ummer bezig het gelök te vinje? Mien brevebös is ’n vervolgverhaol krek wie ‘Goede Tijden, Slechte Tijden.’ Bleuj en verval, bliedsjap en pien, riek en erm, werm en kaad, pech mer ouch […]